26 stu.

Hoće li Makarska konačno dobiti svoj Savjet mladih?

Na sutrašnjoj (petak, 27. studenog) sjednici Gradskog vijeća Grada Makarske među 18 točaka dnevnog reda, vijećnici bi trebali usvojiti i prijedlog Javnog poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika. Drugim riječima, Makarska konačno dobiva svoj prvi Savjet mladih. Izuzmemo li kratko razdoblje postojanja i rada Gradskog vijeća mladih s početka 2000-tih, mladi u Makarskoj do sada nisu imali svoje legalne predstavnike u jedinici lokalne samouprave, a time ni adekvatnu politiku za mlade. Savjet mladih predstavlja savjetodavno tijelo Grada s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranje i savjetovanja mladih u gradu Makarskoj.

Tko može biti član Savjeta mladih?
Ukoliko se osnuje, Savjet mladih brojat će sedam članova koji se biraju na vrijeme od tri godine. Članovi Savjeta mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Makarske, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Način predlaganja kandidata
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika imaju udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih. Ukoliko je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika podnosit će se pismeno, na posebnom obrascu koji će se moći preuzeti sa web stranica Grada Makarske, ili u pisarnici Grada Makarske. Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. Kada je predlagatelj kandidata neformalna skupina mladih, kandidatura mora sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te adresu prebivališta). Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci, presliku rodnog lista ili domovnice kandidata te izvadak iz odgovarajućeg Registra udruga, ne starije od šest mjeseci.

Zakonski vremenski rokovi za predlaganje kandidata
Nakon usvajanja prijedloga Javnog poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika od strane Gradskog vijeća, isti će biti objavljen u službenom glasilu Grada ili na web stranici. Osam dana od objavljivanja odluke započet će i službeni rok za predlaganje kandidata i njihovih zamjenika u trajanju od 15 dana. Prijedlozi s obrazloženjima i odgovarajućom dokumentacijom predavat će se neposredno u pisarnici Grada Makarske ili putem pošte na adresu:
Gradsko vijeće Grada Makarske – Odbor za izbor i imenovanja
Obala Kralja Tomislava 1. Makarska
s naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika“ NE OTVARAJ

Postupak izbora
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za
izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Makarske obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor dostavlja Gradskom vijeću te ih objavljuje na web stranicama Grada Makarske. Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

24 stu.

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske održat će se u petak, 27. studenog 2015. u Gradskoj vijećnici, s početkom u 16 sati. Na dnevnom redu naći će se 18 točaka s naglaskom na usvajanju gradskog proračuna za 2016. uz rebalans aktualnog proračuna i prijenos proračunskih sredstava iz 2014.

Na sjednici će se imenovati i dvojica novih vijećnika (SDP i Agenda mladih demokrata)

Vijećnici će usvajati i izmjene Odluke o osnivanju JU Makarska razvojna agencija – MARA, a dio dnevnog reda vezan je i uz prodaju i otkup gradskog zemljišta.

Vijećnici će izabrati i osobu za obavljanje poslova održavanja objakata i uređaja javne rasvjete, a stanovite izmjene trebale bi doživjeti Odluka o komunalnoj djelatnosti, Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o spomeničkoj renti.

Posljednja točka odnosi se na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika.

Materijali po svim točkama dnevnog reda sjednice mogu se preuzeti sa: 2434

 

 

 

 

 

18 stu.

Različiti, a jednaki – radionice za mlade.

U sklopu projekta Možemo zajedno i drugačije čiji je glavni cilj prevencija nasilja među mladima, Savjetovalište Lanterna organizira radionice za mlade pod nazivom Različiti, a jednaki.

Na radionicama koje će se održavati srijedom u 20 sati, u prostorijama Savjetovališta Lanterna obrađivat će se različite teme od identiteta, nenasilne komunikacije, predrasuda, stereotipa, diskriminacije i medijacije.

Sudjelovanje GI Ruke u projektu kroz vođenje spomenutih radionica nastavak je plodne suradnje Lanterne i Ruku kroz program međusektorske suradnje i povezivanja.

Planirano je ukupno pet radionica u razdoblju od 18.11 do 16.12. čime će se ujedno obilježiti i već tradicionalni Mjesec borbe protiv ovisnosti.

Više o projektu na : http://www.savjetovaliste-lanterna.hr/index.html

12 stu.

Javno-civilnom suradnjom do lokalne politike za mlade

Nakon uspješne prijave na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih iz prioritetnog područja lokalnih i regionalnih programa za mlade, Grad Makarska u studenom 2015. imenovan je za nositelja projekta Lokalni program djelovanja za mlade Grada Makarske. Riječ je o izradi svojevrsnog strateškog dokumenta kojima se definira lokalna politika za mlade kroz više tematskih područja.

Uz Građansku inicijativu „Ruke za bolju Makarsku“ i udrugu Savjetovalište Lanterna kao projektne partnere, Grad navedeni projekt provodi od studenog 2015. do listopada 2016. nizom različitih aktivnosti kao što je održavanje edukacijskih radionica za mlade, provedba SWOT analize s ciljem definiranja vizije, misije i strateških ciljeva Programa te organiziranje panel rasprava i susreta s predstavnicima Grada. U tom smislu, osnovana je Radna skupina za međusektorsku suradnju te izradu i praćenje Programa koje čine članovi Gradskog vijeća, djelatnici gradskog Odjela za društvene djelatnosti, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici dviju makarskih srednjih škola te sami mladi.

Kroz organizaciju aktivnih treninga u projekt će se uključiti i Vijeće za prevenciju Grada Makarske, Odbor za suzbijanje bolesti ovisnosti Grada Makarske, Odbor za kulturu, umjetnost i zabavu te Odbor za međugradsku suradnju i Međustranačko vijeće. Posebna pozornost posvećena je formiranju i praćenju rada Savjeta mladih Grada Makarske, s obzirom da je Gradsko vijeće na svojoj 15. sjednici od 30. travnja 2015. donijelo Odluku o formiranju Savjeta mladih Grada Makarske. Projekt također predviđa informiranje mladih o mogućnostima koje im nudi uključivanje u rad organizacija civilnog društva kroz volontiranje te osmišljavanje i provedbu zagovaranja u javnim politikama. Na taj način direktno će se utjecati na povećanje razine informiranosti i obrazovanja mladih, jačat će se međusektorska suradnja, osnaživat će se kapaciteti Savjeta mladih, Vijeća učenika i organizacija civilnog društva, povećat će se razina svijesti mladih o važnosti sudjelovanja u kreiranju javnih politika, te će se općenito utjecati na povećanje kvalitete života mladih u Makarskoj.

Projekt izrade Lokalnog programa djelovanja za mlade Grada Makarske svojevrsni je nastavak suradnje Grada i organizacija civilnog društva započete još u veljači 2015. na inicijalnom sastanku „Uloga suradnje civilnog i javnog sektora u razvoju zajednice“ na kojem su, između ostalog, definirane zajedničke projektne aktivnosti u sklopu programa javno-civilnog partnerstva.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih sa 55.064,00 kuna, a za njegova voditelja imenovan je Petar Kelvišer, predsjednik Građanske inicijative „Ruke za bolju Makarsku”.

01 stu.

Ruksak pun kulture za mlade

Ministarstvo kulture priprema javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za program Ruksak pun kulture za mlade. U sklopu pripreme Poziva Ministarstvo je 28. listopada 2015. godine otvorilo e-savjetovanje za potencijalne korisnike programa. E-savjetovanje će biti otvoreno do 27. studenoga 2015.

Program se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020., specifičnog cilja 9.i.1 − Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, u okviru prioritetne osi 2 − Socijalno uključivanje.

Program Ruksak pun kulture za mlade namijenjen je mladima u dobi od 15 do 25 godina. Opći cilj Programa je bolja socijalna uključenost mladih u RH, posebno mladih u nepovoljnom položaju, njihovim intenzivnijim sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima. Specifični ciljevi Programa su razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koji pridonose socijalnom uključivanju mladih, posebno mladih u nepovoljnom položaju, sprečavanju njihovog ulaska u NEET skupinu (osobe koje nisu zaposlene, ne obrazuju se niti se osposobljavaju) te antisocijalnog ponašanja i poboljšanje pristupa mladih kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima.

Aktivnosti koje će se financirati u okviru Programa su: organizacija i provedba umjetničkih i kulturnih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima u RH; organizacija i provedba radionica iz područja kulture i umjetnosti za mlade u nepovoljnom položaju; razvijanje interaktivnih umjetničkih programa ustanova i organizacija civilnog društva kojima će se povećati mogućnost sudjelovanja mladih u kulturnom životu.

Predviđeni ukupan iznos Poziva je 7.000.000,00 kn od čega su 85% sredstva Europskog socijalnog fonda a 15% osigurava Ministarstvo kulture.

Za sudjelovanje na e-savjetovanju dostupno je na sljedećem linku: esavjetovanja.gov.hr