28 pro.

Nova odluka podloga je za veće uključivanje građana u policy procese.

Na Internet stranici Grada Makarske u tijeku je procedura savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koje jedinice lokalne samouprave provode sukladno čl. 11 Zakona o pravu na pristup informacijama. Prvi dokumenti koji su objavljeni su Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje od 2017. do 2020., Odluka o komunalnom redu, te Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a građani će svoje primjedbe moći davati putem nove rubrike Savjetovanje sa javnošću.

Grad Makarska je i ranije na svojim internetskim stranicama objavljivao nacrte odluka i strateških dokumenata koje su na taj način bile dostupne javnosti, no po prvi put se na stranici nalazi posebna rubrika te se pritiskom na link mogu doznati sve važne informacije vezane za proceduru savjetovanja.

Budući zakon kaže da su jedinice lokalne samouprave obavezne provoditi savjetovanje pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba, Grad Makarska je za prve dokumente koji će proći proceduru savjetovanja izabrao iznimno važne odluke vezane za Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 1. studenog i koja donosi velike novine za građanstvo. To znači da će pri definiranju konačnog prijedloga odluke biti evidentirane i primjedbe građana koje se odnose na taj tekst, uz naznaku jesu li sugestije prihvaćene ili ne.

Grad Makarska nastojat će da što veći broj odluka u predstojećoj 2018. godini bude obuhvaćen savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću budući je cilj, uz veću transparentnost rada gradske uprave, potaknuti građane da sudjeluju u donošenju važnih odluka.

Preuzeto sa www.makarska.hr