26 stu.

Hoće li Makarska konačno dobiti svoj Savjet mladih?

Na sutrašnjoj (petak, 27. studenog) sjednici Gradskog vijeća Grada Makarske među 18 točaka dnevnog reda, vijećnici bi trebali usvojiti i prijedlog Javnog poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika. Drugim riječima, Makarska konačno dobiva svoj prvi Savjet mladih. Izuzmemo li kratko razdoblje postojanja i rada Gradskog vijeća mladih s početka 2000-tih, mladi u Makarskoj do sada nisu imali svoje legalne predstavnike u jedinici lokalne samouprave, a time ni adekvatnu politiku za mlade. Savjet mladih predstavlja savjetodavno tijelo Grada s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranje i savjetovanja mladih u gradu Makarskoj.

Tko može biti član Savjeta mladih?
Ukoliko se osnuje, Savjet mladih brojat će sedam članova koji se biraju na vrijeme od tri godine. Članovi Savjeta mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Makarske, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Način predlaganja kandidata
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika imaju udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih. Ukoliko je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika podnosit će se pismeno, na posebnom obrascu koji će se moći preuzeti sa web stranica Grada Makarske, ili u pisarnici Grada Makarske. Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. Kada je predlagatelj kandidata neformalna skupina mladih, kandidatura mora sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te adresu prebivališta). Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci, presliku rodnog lista ili domovnice kandidata te izvadak iz odgovarajućeg Registra udruga, ne starije od šest mjeseci.

Zakonski vremenski rokovi za predlaganje kandidata
Nakon usvajanja prijedloga Javnog poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika od strane Gradskog vijeća, isti će biti objavljen u službenom glasilu Grada ili na web stranici. Osam dana od objavljivanja odluke započet će i službeni rok za predlaganje kandidata i njihovih zamjenika u trajanju od 15 dana. Prijedlozi s obrazloženjima i odgovarajućom dokumentacijom predavat će se neposredno u pisarnici Grada Makarske ili putem pošte na adresu:
Gradsko vijeće Grada Makarske – Odbor za izbor i imenovanja
Obala Kralja Tomislava 1. Makarska
s naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika“ NE OTVARAJ

Postupak izbora
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za
izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Makarske obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor dostavlja Gradskom vijeću te ih objavljuje na web stranicama Grada Makarske. Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.