12 stu.

Javno-civilnom suradnjom do lokalne politike za mlade

Nakon uspješne prijave na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih iz prioritetnog područja lokalnih i regionalnih programa za mlade, Grad Makarska u studenom 2015. imenovan je za nositelja projekta Lokalni program djelovanja za mlade Grada Makarske. Riječ je o izradi svojevrsnog strateškog dokumenta kojima se definira lokalna politika za mlade kroz više tematskih područja.

Uz Građansku inicijativu „Ruke za bolju Makarsku“ i udrugu Savjetovalište Lanterna kao projektne partnere, Grad navedeni projekt provodi od studenog 2015. do listopada 2016. nizom različitih aktivnosti kao što je održavanje edukacijskih radionica za mlade, provedba SWOT analize s ciljem definiranja vizije, misije i strateških ciljeva Programa te organiziranje panel rasprava i susreta s predstavnicima Grada. U tom smislu, osnovana je Radna skupina za međusektorsku suradnju te izradu i praćenje Programa koje čine članovi Gradskog vijeća, djelatnici gradskog Odjela za društvene djelatnosti, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici dviju makarskih srednjih škola te sami mladi.

Kroz organizaciju aktivnih treninga u projekt će se uključiti i Vijeće za prevenciju Grada Makarske, Odbor za suzbijanje bolesti ovisnosti Grada Makarske, Odbor za kulturu, umjetnost i zabavu te Odbor za međugradsku suradnju i Međustranačko vijeće. Posebna pozornost posvećena je formiranju i praćenju rada Savjeta mladih Grada Makarske, s obzirom da je Gradsko vijeće na svojoj 15. sjednici od 30. travnja 2015. donijelo Odluku o formiranju Savjeta mladih Grada Makarske. Projekt također predviđa informiranje mladih o mogućnostima koje im nudi uključivanje u rad organizacija civilnog društva kroz volontiranje te osmišljavanje i provedbu zagovaranja u javnim politikama. Na taj način direktno će se utjecati na povećanje razine informiranosti i obrazovanja mladih, jačat će se međusektorska suradnja, osnaživat će se kapaciteti Savjeta mladih, Vijeća učenika i organizacija civilnog društva, povećat će se razina svijesti mladih o važnosti sudjelovanja u kreiranju javnih politika, te će se općenito utjecati na povećanje kvalitete života mladih u Makarskoj.

Projekt izrade Lokalnog programa djelovanja za mlade Grada Makarske svojevrsni je nastavak suradnje Grada i organizacija civilnog društva započete još u veljači 2015. na inicijalnom sastanku „Uloga suradnje civilnog i javnog sektora u razvoju zajednice“ na kojem su, između ostalog, definirane zajedničke projektne aktivnosti u sklopu programa javno-civilnog partnerstva.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih sa 55.064,00 kuna, a za njegova voditelja imenovan je Petar Kelvišer, predsjednik Građanske inicijative „Ruke za bolju Makarsku”.