02 srp.

Otvoreno pismo povodom usvajanja Zakona o koncesijama

Poštovani gradonačelniče, zamjenici gradonačelnika i gradski vijećnici,

povodom usvajanja Zakona o koncesijama od strane zastupnika vladajuće koalicije, a suprotno zahtjevima građana, udruga, lokalnih inicijativa i saborske oporbe, pozivamo Vas da se kao legitimni predstavnici lokalne zakonodavne i izvršne vlasti javno (skupno ili pojedinačno) izjasnite po ovom pitanju.

Podsjećamo kako je Zakon o koncesijama nenajavljeno stavljen u proceduru glasanja, ignorirajući zahtjeve za trećim čitanjem i otvaranjem javne rasprave te odbacujući apsolutno sve amandmane koje su uputili građani, organizacije civilnog društva i stručnjaci. Time je onemogućeno sudjelovanje lokalne zajednice i zainteresirane javnosti u postupcima dodjele koncesija kao čimbenika smanjenja koruptivnog rizika i sprječavanja malverzacije javnim dobrima.

Od odbijenih amandmana izdvajamo onaj koji onemogućuje dodjeljivanje koncesija za usluge koje bi građani dodatno plaćali kao i onaj koji onemogućuje dodjele koncesije od strane banke na temelju založnog prava. No iznad svega, upozoravamo na odbijanje amandmana koji omogućuje da lokalna vlast, županija ili Vlada određene koncesije rezervira za one gospodarske subjekte koji zapošljavaju ranjive skupine na tržištu rada.

U svjetlu navedenog pitamo Vas hoćete li se kao donositelji odluka na lokalnoj razini pomiriti s činjenicom da u povjerenstvima za dodjelu koncesije neće biti predstavnika lokalne zajednice te će Županija dodjeljivati koncesiju bez prava glasa Grada?

Kako ćete objasniti razlog dodjele pojedine koncesije kad Zakon ne uključuje procjenu njezine opravdanosti?

Kako ćete transparentno i otvoreno obnašati vlast i „služiti građanima“ kad je iz postupka dodjele koncesije isključena javnost, bez objave u javnim glasilima i postupka neovisnog nadzora?

Kako ćete kao javna vlast zaštititi građane od koncesionara koji će povisiti cijenu usluge za lokalno stanovništvo ili će mu ograničiti pristup javnom dobru?

Na koji ćete način poticati poduzetništvo u lokalnoj sredini kad Zakon ne sprječava dodjeljivanje koncesije fizičkim ili pravnim osobama koje nemaju operativnog kapaciteta ispuniti sve odredbe koncesije?

Znate li da Zakon omogućuje prenošenje ugovora o koncesiji na financijsku instituciju koja ima založno pravo te ista može tu koncesiju prenijeti na treću osobu, bez definiranog minimalnog roka u kojem se koncesija može založiti ili prenijeti? Hoće li Vaša šutnja stoga biti novi val toleriranja loše pretvorbe i privatizacije, na tragu događaja iz 90-tih?

Makarska već godinama osjeća posljedice lošeg gospodarenja nad pomorskim dobrom. Apeliramo stoga da iskoristite svoje pravo i politički utjecaj te nam pomognete u nastojanju da pomorsko dobro izdvojimo iz Zakona o koncesijama te ga reguliramo putem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

S poštovanjem

Petar Kelvišer, predsjednik udruge Ruke za bolju Makarsku