Lokalni program djelovanja za mlade

Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarske za razdoblje od 2016. do 2020. rezultat je jednogodišnjeg je projekta koji je Grad Makarska provodio u suradnji s udrugama Ruke za bolju Makarsku i Savjetovalište Lanterna, uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.

Riječ je o svojevrsnom strateškom dokumentu kojim se definira lokalna politika za mlade kroz više tematskih područja: obrazovanje i cjeloživotno učenje, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna zaštita i uključivanje, zdravlje i zdravstvena zaštita, aktivno sudjelovanje mladih i politička participacija te mladi i kultura. Analiza stanja utvrđena je temeljem ispitivanja percepcije, stavova i potreba učenika, kao i kroz ishode interaktivnih radionica s mladima i panel rasprava s predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva koje rade s mladima.  Želeći da bude operativan, a ne deklarativan dokument, drugi dio Programa donosi određene prijedloge i preporuke na kojima bi se trebala temeljiti javna politika za mlade na lokalnoj razini po spomenutim prioritetnim područjima.

Projekt se provodio od studenog 2015. do listopada 2016. nizom različitih aktivnosti. U tom smislu, osnovana je Radna skupina za međusektorsku suradnju te izradu i praćenje Programa koje su činili članovi Gradskog vijeća, djelatnici gradskog Odjela za društvene djelatnosti, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici dviju makarskih srednjih škola te sami mladi.

Posebna pozornost posvećena je formiranju i praćenju rada Savjeta mladih Grada Makarske. Projekt je uključivao informiranje mladih o mogućnostima koje im nudi sudjelovanje u radu organizacija civilnog društva kroz volontiranje te osmišljavanje i provedbu zagovaranja u javnim politikama. Na taj način direktno se utjecalo na povećanje razine informiranosti i obrazovanja mladih, ojačala se međusektorska suradnja, osnažili su se kapaciteti Savjeta mladih, vijeća učenika i organizacija civilnog društva, povećala se razina svijesti mladih o važnosti sudjelovanja u kreiranju javnih politika, te se općenito utjecalo na povećanje kvalitete života mladih u Makarskoj.

Za provoditelja Lokalnog programa za mlade grada Makarske do 2020. imenovana je udruga Ruke za bolju Makarsku koja se do kraja provedbenog razdoblja obvezala pokrenuti više projekata, inicijativa i aktivnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva i zadataka ovog dokumenta.

Najave svih događanja oglašavat će se preko službenih stranica Grada, lokanih udruga i medija.